fbpx

Kompetanseheving i omsorgssektoren

Ønsker du å jobbe smartere? Forsterke kompetansen til ansatte — både eksisterende, nye og vikarer? Øke kvaliteten på informasjon som går ut til ansatte? Sikre at informasjonen er forståelig og engasjerende samt lett tilgjengelig? Øke kvaliteten på tjenesten som brukerne får?

Repeterende informasjon
Person som forstår

Læringsverktøy

Vi i Zoaring har laget et nytt læringsverktøy — en database av informasjons- og opplæringsfilmer som:

De ti første filmene er klare. Minimum ti nye filmer kommer i løpet av 2022.

Vi kommer til å kontinuerlig kartlegge informasjonsbehov og produsere flere informasjonsfilmer.

Støttespillere

Video for sykehjemsansatte

Dokumentasjon + -

Denne filmen beskriver viktigheten av å dokumentere riktig og grundig i pasientens eller brukerens journal. Journalen er et viktig verktøy for alt helsepersonell og bidrar til et bedre tverrfaglig samarbeid. Hva skal dokumenteres? Hvordan skal du dokumentere? Og hva er de mulige konsekvensene ved dårlig journalføring?

Brukermedvirkning + -

"Hva er viktig for deg?" er et nyttig konsept for å skape aktiv brukermedvirkning. Det betyr å jobbe for brukerens egne mål. På den måten gjør vi den enkelte brukeren mer selvstendig, sånn at de kan fungere så godt som mulig i sin egen hverdag. Denne filmen forklarer hva brukermedvirkning er, hvordan en kan involvere bruker på best mulig måte, hvordan brukermedvirkning kan se ut i din arbeidshverdag – og hvilken verdi det har for både bruker og deg som ansatt.

Aktivitet for sykehjemsbeboere + -

Det er dessverre vanlig at mennesker som flytter på sykehjem blir mer inaktive enn tidligere. Men aktivisering og mobilisering er selve nøkkelen til å å kunne fortsette å leve gode liv. Denne filmen gir tips til hvordan sykehjemsansatte kan legge til rette for at hver enkelt beboer får utøve aktiviteter som både er meningsfulle og lystbetonte.

Ernæringstrappen + -

Denne filmen illustrerer hva god ernæringspraksis innebærer. Temaene er kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak, samt oppfølging og evaluering.

God tannhelse + -

Denne filmen forklarer viktigheten av god tannhelse hos sykehjemspasienter. Hvorfor er det så viktig å behandle tennene som en likeverdig del av kroppen? Hva er sammenhengen mellom tannhelse og den generelle helsen?

Forebygging av legemiddelrelaterte skader + -

Legemidler er en viktig del av den medisinske behandlingen, men det er også en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader i helse- og omsorgstjenesten. Denne filmen forklarer hva som inngår i en legemiddelrelatert skade, og hva vi kan gjøre for å unngå slike hendelser.

Forebygging av fallrelaterte skader + -

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Denne filmen beskriver tiltak for å forebygge fallrelaterte skader.

Forebygging av trykkskader + -

Trykksår fører til mange alvorlige konsekvenser for pasienter, blant annet smerter, nedsatt aktivitet, psykologiske utfordringer, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død. Denne filmen beskriver tiltak som kan forebygge og redusere trykksår.

Kommunikasjon med pårørende + -

Samarbeid og kommunikasjon med pårørende er en sentral del av oppgaven med å tilby gode helsetjenester til brukeren. Denne filmen gir råd og refleksjoner rundt hvordan vi kan møte pårørende på best mulige måte, sånn at vi oppnår gode samarbeid.

Konfliktdempende kommunikasjon + -

Helsepersonell i omsorgssektoren blir ofte utsatt for aggresjon og vold. Denne filmen beskriver hvordan vi kan forebygge og håndtere situasjoner for å roe ned urolige pasienter før situasjonen eskalerer.

Video for ansatte i hjemmetjenesten

Hva er hjemmetjenesten? + -

Hva er egentlig hjemmetjenesten? Hva betyr "nødvendig helsehjelp", hva er et vedtak – og hvorfor trenger man det? Hjemmesykepleie vs. hjemmehjelp (praktisk bistand).

Psykisk helse + -

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre, og kan vise seg i form av pesimissme, håpløshet, initiativløshet og tap av motivasjon, interesser og matlyst. For å forebygge depresjon kan helsearbeidere sette i gang en rekke tiltak. I denne filmen vil vi gå gjennom en sjekkliste med konkrete tiltak helsearbeidere kan bruke i rådgivning til eldre med depresjon.

Samtykkekompetanse + -

Samtykkekompetanse i omsorgssektoren. Hovedregelen er at helsehjelp kun kan gis når pasienten samtykker til det. Denne filmen ser på områder som kan bidra til en strukturert dialog og refleksjon ved vurdering av pasientens samtykkekompetanse.

Taushetsplikt + -

I omsorgssektoren er det taushetsplikt – men selve omfanget av denne taushetsplikten kan være vanskelig å forstå. Hvem er pårørende? Hvem kan få informasjon? Og hvor mye informasjon kan du dele? I denne filmen skal vi se dypere på hvilket ansvar taushetsplikten innehar.

Hverdagsmestring + -

For pasienter er det viktig å kjenne at de fortsatt klarer å gjøre ting selv. De må kjenne på hverdagsmestring. Derfor er det viktig at hjemmetjenesten lar pasienten gjøre så mye som mulig selv, uten å overta for dem. Det kan for eksempel være å vente på at pasienten slipper deg inn, istedenfor å låse opp døra selv. I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan legge til rette for hverdagsmestring for pasienten – gjennom hele dagen.

Pårørende som en ressurs + -

Pårørende er en ressurs. Derfor er det viktig at omsorgstjenesten avklarer hvem nærmeste pårørende er og deres rolle. På denne måten kan pårørende involveres i behandling og oppfølging av pasienten. I denne filmen vil vi ta et nærmere blikk på pårørende og deres rolle i hjemmetjenesten. Hva kan de bistå med?

Forebygging av belastningslidelser + -

Tunge løft, feil arbeidsteknikk og mange belastninger er ofte en del av arbeidsmiljøet innen pleie- og omsorgssektoren. I denne filmen skal vi se på ulike løfteteknikker og arbeidsstillinger som kan forebygge belastningslidelser som muskel- og skjelettplager.

Velferdsteknologi + -

Formålet med velferdsteknologi er å skape en tryggere hverdag for pasientene, samtidig som de kan bo lengre hjemme. Denne filmen skal forklare hvordan velferdsteknologi (for eks. digitale tilsyn, elektroniske medisindispensere, GPS-sporing, digitale trygghetsalarmer, elektroniske dørlåser, robotstøvsuger) kan skape trygghet for pasientene.

Alkoholproblemer hos hjemmetjenestemottakere + -

Det er mangel på kunnskap om alkoholproblemer hos hjemmetjenestemottakere. Forskning viser at stigmatisering av pasientgruppen fører til dårligere holdninger og usikkerhet hos de ansatte. Denne filmen vil øke kompetansen rundt alkoholproblemer, slik at omsorgssektoren kan tilby trygge og helhetlige tjenester.

Livets siste dager + -

Pasient og pårørende bør få mulighet til å forberede seg på at livet til den hjemmenboende pasienten går mot slutten. Derfor er det viktig at helsepersonell har god kjennskap til pasientens sykdomshistorie og symptomer og tegn som tyder på at døden er nær. I denne filmen vil vi se nærmere på nettopp disse symptomene, slik at helsepersonell kan trygge pårørende og imøtekomme den døende pasientens behov.

Labyrint

Enkel bruk

Storyboard

Kvalitetssikring

Dette sier våre støttespillere

Det å bli kontaktet av en profesjonell aktør, som ønsker å hjelpe norske kommuner med å forenkle kommunikasjonen i helsesektoren, så vi på som veldig positivt og nyttig. Det at også tannhelse og munnstell må bli satt på dagsorden. Tennene er en del av kroppen, og har stor betydning også for den generelle helsen. Informasjonsfilmene er med på å spre dette viktige budskapet.

Beate Kydland Tannpleier og folkehelsekoordinator, Tannhelse Rogaland FKF

Dette sier våre støttespillere

Det har vært veldig nyttig og lærerikt for oss å delta i dette prosjektet. Det er viktig at ansatte på en enkel og informativ måte får informasjon om sine plikter og hvor avgjørende dokumentasjon er.

Ann Helen Aune Virksomhetsleder, Lervig Sykehjem

Blogg

Ta kontakt!

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg, enten du er interessert i å abonnere på læringsverktøyet eller vil vite mer om løsningen.

  Møte
  Zoaring logo white small

  I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

  Ta kontakt

  contact@zoaring.com

  Hospitalsgata 6
  4006 Stavanger
  Norge

  Følg oss