fbpx

E-læring

Tradisjonell e-læring for bedrifter oppleves ofte som gammeldags og kjedelig. Men det er det virkelig ingen grunn til! Læring skal være gøy. Og det kan være gøy.

Våre e-læringskurs er basert på mikro- og nanolæring, og tar derfor for seg små porsjoner med ny informasjon. Dette passer godt inn i en travel arbeidshverdag med høyt tempo og mange avbrytelser. Vi bruker en kombinasjon av film, tekst, illustrasjoner og refleksjonsoppgaver for å sikre et best mulig læringsutbytte.

Ingen liker lange og kjedelige kurs, så derfor har vi stort fokus på at e-læringskursene våre er korte, lærerike og engasjerende.

Under finner du vår prosess for hvordan vi går frem for å produsere e-læring som virker.

E-Learningskurs fra Zoaring

Viktig melding!

Vi skulle gjerne skrevet dette på en mye kortere og enklere måte, i ekte Zoaring-ånd. Men på grunn av SEO og alt det der måtte vi skrive 500 ord for at du i det hele tatt skulle finne siden vår i Google og trykke deg inn på den. Så beklager for all bablingen! Men nå er du uansett her, så da er det bare å lese allikevel.

Definerte læringsmål

Vi starter med å definere læringsmål. Disse skal være så korte og konkrete som mulig, og skal ikke etterlate noen tvil om hva kursdeltakerne skal få ut av kurset. 

En fordel er å seksjonere opp hele kurset etter de ulike læringsmålene, og bruke refleksjoner og oppgaver i etterkant av læringsmålet for å sikre forståelse og læring.

Utvelgelse og forenkling av innhold

Utvelgelse og forenkling av innhold

Vi bruker god tid i starten av prosjektet for å gå gjennom alt av innhold som er relevant for kurset. Dette gir oss en god innføring og forståelse for bakgrunn, behov og tema. 

Deretter starter eliminasjonsprosessen. Vi tar kun med det innholdet som er helt essensielt i henhold til læringsmålet. Dette handler om å strukturere innholdet på en måte som tillater oss å bruke tid på den informasjonen som er aller viktigst for å oppnå ønsket læring.

Målet er å unngå faren ved å ta med for mye informasjon. Vi vet nemlig at vi kognitivt sett ikke klarer å skille ut viktig informasjon fra mindre viktig informasjon, dersom alt innholdet blir presentert med lik vektlegging.

Vår prosess sørger for grundig bearbeiding og forenkling av innholdet, som igjen sikrer at de ansatte lettere klarer å holde fokus og trekke ut den nødvendige informasjonen.

Hovedfokus på visuelle virkemidler og film

I Zoaring har vi animasjonsfilm som virkemiddel i våre e-læringskurs og digitale opplæringsmetoder. Animasjonsfilm er et engasjerende, effektivt og svært gunstig format til bruk i digital e-læring. 

Dette er selvsagt ikke bare noe vi sier fordi vi liker film. Forskning viser nemlig at vi tar til oss ny informasjon hele 60 000 ganger kjappere når det er presentert visuelt. Samtidig vet vi at visuelle bilder blir lagret i langtidshukommelsen – i motsetning til tekst som lagres i korttidshukommelsen. Det er derfor mye høyere sannsynlighet for at man husker noe dersom man får se det. I kombinasjon med engasjerende historiefortelling og voice-over kan vi være sikre på at læringsutbytte ikke bare blir høyere – men at målgruppen også har det gøy mens de lærer.

Visuelle virkemidler og animasjonsfilm

Sikre eierskap hos ansatte

Et godt e-læringskurs bør alltid inneholde en historie eller situasjon som målgruppen kan relatere til og kjenne seg igjen i. Vi bruker derfor mye tid på å hente inn informasjon og kunnskap fra deg som kunde om ulike situasjoner som er realistiske i målgruppens jobbhverdag.

Dette handler om å presentere informasjon på en slik måte at målgruppen vet når, og hvor, de kan anvende det de har lært. 

Aker BP - Code of Conduct + -

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP ett av de største uavhengige børsnoterte selskapene i Europa. Selskapet hadde totalt 1371 ansatte ved utgangen av 2016, og har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

Beskrivelse av oppdraget

Bestillingen fra Aker BP var et e-læringskurs til alle ansatte, som skulle belyse de viktigste temaene i selskapets etiske retningslinjer: Code of Conduct. Kurset skulle bestå av flere moduler som dekket temaer som gaver og bevertning, menneskerettigheter, korrupsjon, misligheter, forretningspartnere, diskriminering og trakassering, interessekonflikter og hvitvasking. Hele kurset skulle ha en varighet på omkring 60 minutter, og skulle leveres på to språk: norsk og engelsk. Kurset måtte være kompatibelt med Aker BPs interne kompetansesystem.

 
Aker BP Illustrasjon 2

Løsningen

Sammen med Aker BP bestemte vi oss for å lage et interaktivt kurs som la opp til refleksjons/flervalgsoppgaver, quiz og humoristiske elementer for å veie opp for det detaljorienterte og tekniske språket i Code of Conduct. Vi laget animasjonsfilmer til hver modul, som tok for seg relevante – og flere steder artige – caser som illustrerte ulike sider av kjerneområdene. I etterkant av hver film fulgte flervalgsoppgaver, samt en skriftlig oppsummering av de viktigste poengene.

Det første og mest omfattende arbeidet lå i å forenkle og konkretisere tekst og ordlyd fra Code of Conduct. Det gjorde vi for å tilpasse detaljenivået og språket slik at det faktisk fungerte som en enkel og fin introduksjon til dokumentet.

I animasjonsfilmene brukte vi en enkel og naivistisk strek, som et motstykke til tematikken, som jo kan oppfattes som litt tung. Denne kombinasjonen – mellom det høye og lave, tunge og lette – er noe vi har hatt veldig god erfaring med tidligere. Vi var trygge på at det ville være en god løsning til dette kurset.

Resultatet

E-læringskurset vi laget for Aker BP har vært en suksess. Svarprosenten var allerede første dag uvanlig høy, og responsen har i ettertid vært meget positiv. Det er et bevis på at selv «tung» informasjon som dette kan presenteres på en lettfattelig og engasjerende måte. Det er viktig for et selskap som Aker BP at alle ansatte har kjennskap til Code of Conduct, og da er det både fornuftig og et tegn på troverdighet når man setter av ressurser til å lage et helhetlig og konseptuelt opplegg for å øke bevisstheten innad i selskapet.

Norges Bilbransjeforbund - HMS for lærlinger + -

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og er tilknyttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

NBF har hovedkontor i Oslo, og er representert over hele landet gjennom 21 lokalforeninger. De organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere.

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget fra NBF var å lage et HMS-kurs til lærlinger, både til samlinger og som e-læring. Målgruppen består av flere tusen lærlinger, spredt rundt på ulike verksted og forhandlere over hele landet. Målet med kurset var å gi grunnleggende HMS-kompetanse til målgruppen, samt å gi dem forståelse for hvilket ansvar de har på arbeidsplassen, og ikke minst deres egne rettigheter og krav. Kurset skulle ha en varighet på omtrent én time, og inneholde totalt 15 minutter med film, refleksjonsspørsmål, tekst-slides og supplerende informasjon.

NBF Illustrasjon 1
NBF Illustrasjon 2
 

Kurset ble bygget opp av seks moduler:

 1. Introduksjon av NBF, arbeidsmiljøloven og annet regelverk
 2. Roller i arbeidslivet, HMS-arbeidet og plikter og ansvar på arbeidsplassen
 3. Systematisk HMS – sikkerhetskultur, risikovurdering, beredskap m.m
 4. Kjemisk eksponering og forebygging av helseskader
 5. Vern om ytre miljø
 6. Svart og uautorisert arbeid

I startfasen av prosjektet var vår hovedoppgave å forenkle det til tider ekstremt byråkratiske og tekniske språket som brukes innen HMS, samt lov- og regelverk. Det var tydelig at et slikt språk ikke var forenelig med målgruppen vi skulle kommunisere med.

Vi ønsket også å bygge kurset rundt gjenkjennelige scenarier fra målgruppens egen arbeidshverdag som lærling. En nøkkel til å lykkes i kommunikasjonen med en ung målgruppe, er å skape plattformer som inviterer til læring. I vårt tilfelle gjennom bruk av grunnleggende prinsipper fra spill/gamification, flervalgsoppgaver og filmer som viser utfordrende situasjoner de selv kan havne i, og må ta stilling til. Vi var også veldig bevisste på å ikke fordumme innholdet, selv om målgruppen er ungdom.

Resultatet

E-læringskurset vi laget for NBF har vist seg å være særdeles vellykket. Gjennom å kvalitetssikre og spisse innholdet i kurset, blir læringsutbyttet bedre for lærlingene. Alle har tilgang til den samme informasjonen, og på samme tid er den interaktive måten å lære «tungt innhold» et kjærkomment alternativ for veldig mange. Det har også vært en stor kostnadsbesparelse for NBF. E-læringskurset erstatter kurs som tidligere har tatt mellom en halv og en hel dag. Noe som også kommer medlemsbedriftene til gode.

Miljødirektoratet - Prosjektkompetanse + -

Miljødirektoratet er et norsk direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet med rundt 700 ansatte på flere lokasjoner i Norge. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing.

Beskrivelse av oppdraget

Miljødirektoratet ønsket et e-læringskurs på omtrent ti minutter. Dette inkluderte oppbygging og utvikling av selve kurset, samt innholdet. Kurset ble levert i SCORM, og ble lagt inn i Miljødirektoratets eksisterende LMS. Selve innholdet i kurset bestod av tekst, en fortellerstemme, filmsnutter, bilder, quiz og drøftingsoppgaver.

Miljødirektoratet e-læring

Løsning

Vi startet samarbeidet med Miljødirektoratet med en god workshop, der vi kartla hvilken informasjon som var viktigst å få frem i dette kurset. Her kom vi frem til at e-læringskurset skulle bestå av fire kapitler, fordelt på følgende tema: 

 • Introduksjon til prosjektarbeid i Miljødirektoratet
 • Roller og ansvar
 • Prosjektmodellen i praksis
 • Ferdigstilling og evaluering

Det neste steget var å bestemme hvordan vi kunne kommunisere innholdet på best mulig måte. Vi definerte først hvilken informasjon vi skulle lage filmer om, og brukte disse filmene som utgangspunkt for hvert kapittel.

Det var viktig for oss å holde kurset enkelt, pedagogisk og underholdene uten å dumme ned innholdet. Derfor fokuserte vi på å ha flere kapitler og sider med korte tekster med en fortellerstemme, korte filmsnutter, bilder og gif-er. Slik kunne vi få med mye informasjon uten at kurset skulle føles for tungt. Hvert kapittel ble avsluttet med quiz og drøftingsoppgaver. 

Resultatet

Resultatet ble et variert, lettforståelig og underholdende kurs som ga deltakerne en solid innføring i prosjektkompetanse. Vi fikk gode tilbakemeldinger på samarbeidet fra Miljødirektoratet. De sa vi jobbet raskt og effektivt, og at vi kjapt forsto behovet de hadde. På selve kurset fikk vi overveldende gode tilbakemeldinger.

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg – enten du har et konkret kommunikasjonsbehov eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

contact@zoaring.com

Breigaten 7-9

4006 Stavanger

Norge

 

  Zoaring logo white small

  I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

  Ta kontakt

  contact@zoaring.com

  Hospitalsgata 6
  4006 Stavanger
  Norge

  Følg oss